Publications

Preprints:

Recent Publications:

2024: Yunhuan Xiao, Jingda Wu, Jerry I Dadap, Kashif Masud Awan, Dongyang Yang, Jing Liang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Marta Zonno, Martin Bluschke, Hiroshi Eisaki, Martin Greven, Andrea Damascelli, Ziliang Ye, Optically Probing Unconventional Superconductivity in Atomically Thin Bi2Sr2Ca0.92Y0.08Cu2O8+δ Nano Letters 24, 13, 3986–3993 (2024) [PDF]

2024: Dongyang Yang, Jing Liang, Jingda Wu, Yunhuan Xiao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jerry I. Dadap, Ziliang Ye, Non-volatile electrical polarization switching via domain wall release in 3R-MoS2 bilayer Nature Communications 15, 1389 (2024) [PDF]

2023: Jing Liang, Dongyang Yang, Yunhuan Xiao, Sean Chen, Jerry I. Dadap, Joerg Rottler, and Ziliang Ye, Shear Strain-Induced Two-Dimensional Slip Avalanches in Rhombohedral MoS2 Nano Letters, 23, 15, 7228–7235 (2023) [PDF]
news: QMI

2022: Jingda Wu, Dongyang Yang, Jing Liang, Max Werner, Evgeny Ostroumov, Yunhuan Xiao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jerry I. Dadap, David Jones, Ziliang Ye, Ultrafast response of spontaneous photovoltaic effect in 3R-MoS2-based heterostructures Science Advances, 8, eade375 (2022) [PDF]

2022: Jing Liang, Dongyang Yang, Jingda Wu, Jerry I Dadap, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ziliang Ye, Optically Probing the Asymmetric Interlayer Coupling in Rhombohedral-stacked MoS2 Bilayer Physical Review X, 12, 041005 (2022) [PDF]

2022: Dongyang Yang, Ziliang Ye, Quantum Simulator Comes in Pairs Nature Nanotechnology, 17, 902 (2022) [PDF]

2022: Dongyang Yang, Jingda Wu, Benjamin T. Zhou, Jing Liang, Toshiya Ideue, Teri Siu, Kashif Masud Awan, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yoshihiro Iwasa, Marcel Franz, Ziliang Ye, Spontaneous Polarization Induced Photovoltaic Effect In Rhombohedrally Stacked MoS2 Nature Photonics, 16, 469 (2022) [PDF]
news: QMI, UTokyo

2021: Takatoshi Akamatsu, Toshiya Ideue, Ling Zhou, Yu Dong, Sota Kitamura, Mao Yoshii, Dongyang Yang, Masaru Onga, Yuji Nakagawa, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Joseph Laurienzo, Junwei Huang, Ziliang Ye, Takahiro Morimoto, Hongtao Yuan, Yoshihiro Iwasa, A van der Waals interface creating in-plane polarization and a spontaneous photovoltaic effect. Science, 372, 68 (2021) [PDF]
news: QMI, PHAS

2020: Meng Xing Na, Ziliang Ye, Probing the dark side of the exciton. Science, 370, 1166 (2020) 

2018: Ziliang Ye, Lutz Waldecker, Eric Yue Ma, Daniel Rhodes, Abhinandan Antony, Bumho Kim, Xiao-Xiao Zhang, Minda Deng, Yuxuan Jiang, Zhengguang Lu, Dmitry Smirnov, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, and Tony F. Heinz, Efficient generation of neutral and charged biexcitons in encapsulated WSe2 monolayers. Nature Communications, 9, 3718 (2018) [PDF]
news: Nature Nanotechnology

Publications before 2018:

 • Ziliang Ye*, Dezheng Sun*, and Tony F. Heinz, Optical manipulation of valley pseudospin. Nature Physics, 13, 26 (2017)[PDF]
 • news: Nature Physics

 • Yu Ye, Jun Xiao, Hailong Wang, Ziliang Ye, Hanyu Zhu, Yuan Wang, Jianhua Zhao, Xiaobo Yin, and Xiang Zhang, Electrical generation and control of the valley carriers in a monolayer transition metal dichalcogenide. Nature Nanotechnology, 11, 598 (2016)[PDF]
 • news: LBL, Materials Today, Nanotechweb

 • Archana Raja, Andrés Montoya-Castillo*, Johanna Zultak*, Xiao-Xiao Zhang, Ziliang Ye, Cyrielle Roquelet, Daniel A. Chenet, Arend M. van der Zande, Pinshane Huang, Steffen Jockusch, James Hone, David R. Reichman, Louis E. Brus, and Tony F. Heinz, Energy transfer from quantum dots to graphene and MoS2: the role of absorption and screening in two-dimensional materials, Nano Letters, 16 (4), 2328 (2016)
 • Christian Strelow, T. Sverre Theuerholz, Christian Schmidtke, Marten Richter, Jan-Philip Merkl, Hauke Kloust, Ziliang Ye, Horst Weller, Tony F. Heinz, Andreas Knorr, and Holger Lange, Metal–semiconductor nanoparticle hybrids formed by self-organization: a platform to address exciton–plasmon coupling. Nano Letters, 16 (8), 4811 (2016)
 • Mervin Zhao*, Ziliang Ye*, Ryuji Suzuki*, Yu Ye, Hanyu Zhu, Jun Xiao, Yuan Wang, Yoshihiro Iwasa, and Xiang Zhang, Atomically phase-matched second-harmonic generation in a 2D crystal. Light: Science & Applications, 5, e16131 (2016)
 • Hanyu Zhu, Yuan Wang, Jun Xiao, Ming Liu, Shaomin Xiong, Zi Jing Wong, Ziliang Ye, Yu Ye, Xiaobo Yin, and Xiang Zhang, Observation of piezoelectricity in free-standing monolayer MoS2. Nature Nanotechnology, 10, 151 (2015)[PDF]
 • news: LBL, IEEE Spectrum

 • David S. Barth, Christopher Gladden, Alessandro Salandrino, Kevin O’Brien, Ziliang Ye, Michael Mrejen, Yuan Wang, and Xiang Zhang, Macroscale transformation optics enabled by photoelectrochemical etching. Advanced Materials, 27, 40, 6131 (2015)
 • Aimin Wu, Hao Li, Junjie Du, Xingjie Ni, Ziliang Ye, Yuan Wang, Zhen Sheng, Shichang Zou, Fuwan Gan, Xiang Zhang, and Xi Wang, Experimental demonstration of in-plane negative-angle refraction with an array of Silicon nano-posts. Nano Letters, 15 (3), 2055 (2015)
 • Jun Xiao, Ziliang Ye, Ying Wang, Hanyu Zhu, and Yuan Wang, and Xiang Zhang, Nonlinear optical selection rule based on valley-exciton locking in monolayer WS2. Light: Science & Applications, 4, e366 (2015)
 • Ziliang Ye*, Ting Cao*, Kevin O’brien, Hanyu Zhu, Xiaobo Yin, Yuan Wang, Steven G. Louie, and Xiang Zhang, Probing excitonic dark states in single-layer tungsten disulfide. Nature, 513, 214 (2014)[PDF]
 • news: LBL, Phys Org, Science Daily, Nanotechnow

 • Xiaobo Yin*, Ziliang Ye*, Daniel A. Chenet*, Yu Ye*, Kevin O’Brien, James C. Hone, and Xiang Zhang, Edge nonlinear optics on a MoS2 atomic monolayer. Science, 344, 6183 (2014)[PDF]
 • news: LBL, Phys Org

 • Yu Ye, Ziliang Ye, Majid Gharghi, Hanyu Zhu, Mervin Zhao, Xiaobo Yin, and Xiang Zhang, Exciton-dominant electroluminescence from a diode of monolayer MoS2. Applied Physics Letters, 104, 193501 (2014)
 • Sadao Ota, Tongcang Li, Yimin Li, Ziliang Ye, Anna Labno, Xiaobo Yin, Mohammad-Reza Alam, and Xiang Zhang, Brownian motion of tethered nanowires. Physics Review E, 89, 053010 (2014)
 • Xiaobo Yin, Ziliang Ye, Junsuk Rho, Yuan Wang, and Xiang Zhang, Photonic spin hall effect at metasurfaces. Science, 339, 1405 (2013)[PDF]
 • news: ScienceLBL, Phys Org

 • Ziliang Ye, Shuang Zhang, Yuan Wang, Yong-Shik Park, Thomas Zentgraf, Guy Bartal, Xiaobo Yin, and Xiang Zhang, Mapping the near-field dynamics in plasmon-induced transparency. Physics Review B, 86, 155148 (2012)
 • Shuang Zhang*, Ziliang Ye*, Yuan Wang*, Yongshik Park, Guy Bartal, Michael Mrejen, Xiaobo Yin, and Xiang Zhang, Anti-Hermitian plasmon coupling of an array of gold thin-film antennas for controlling light at the nanoscale. Physical Review Letters, 109, 193902 (2012)[PDF]
 • Volker J. Sorger*, Ziliang Ye*, Rupert F. Oulton, Yuan Wang, Guy Bartal, Xiaobo Yin, and Xiang Zhang, Experimental demonstration of low-loss optical waveguiding at deep sub-wavelength scales. Nature Communications, 2, 331 (2011)[PDF]
 • news: LBL, Science Daily, Phys Org, Nanowerk, Photonics, EE Times

 • Junsuk Rho*, Ziliang Ye*, Yi Xiong, Xiaobo Yin, Zhaowei Liu, Hyeun-Seok Choi, Guy Bartal, and Xiang Zhang, Spherical hyperlens for two-dimensional sub-diffractional imaging at visible frequencies. Nature Communications, 1, 143 (2010)

*denote equal contribution