Gallery

March 2023, Optics Lab: (left to right) Yunhuan Xiao, Ziliang Ye, Jing Liang, Yuan Xie, Jingda Wu, Dongyang Yang.
March 2021, Quarry Rock: (left to right) Jingda Wu, Yunhuan Xiao, Jing Liang, Dongyang Yang, Eddie Ji, Teri Siu, Sean Raglow, Vedanshi Vala, Jerry Dadap, Ziliang Ye.
August 2018, Cypress Mountain: (left to right) Dongyang Yang, Haonan Zhao, Lianghui Peng, Dong He, Ziliang Ye, Sebastian Gitt, Eddie Ji, Stanley Lim.
Winter 2018, UBC Wesbrook Mall
Fall 2018, UBC Wesbrook Mall
Fall 2018, UBC Nitobe Garden
Spring 2018, UBC Botanical Garden