Gallery

August 2018, Cypress Mountain: (left to right) Dongyang Yang, Haonan Zhao, Lianghui Peng, Dong He, Ziliang Ye, Sebastian Gitt, Eddie Ji, Stanley Lim.
Winter 2018, UBC Wesbrook Mall
Fall 2018, UBC Wesbrook Mall
Fall 2018, UBC Nitobe Garden
Spring 2018, UBC Botanical Garden